Onze doelen

Waar werken wij aan op De Hoeksteen?

De inspecteur die onze school heeft bezocht, merkte (terecht) in haar gesprek op dat wij weinig informatie geven aan u als ouders over ons onderwijs. Om dit te verbeteren willen we u af en toe in de nieuwsbrief wat "flitsen" laten zien wat er op de Hoeksteen gedaan is/ gedaan wordt.
 
1. Nascholing
Elke leerkracht is verplicht om deel te nemen aan nascholing. Soms is dat teambreed, bijv. Kanjertraining, maar het kan ook individueel of met een paar collega's zijn. Een aantal collega's volgen jaarlijks de EHBO en BHV-cursussen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. De individuele cursussen hebben meestal te maken met het POP (Persoonlijk OntwikkelPlan) van de desbetreffende collega.
2. Spreiding van werkdruk
Om de werkdruk wat te spreiden worden er ook uren naar rato verdeeld over de collega's om bijv. hun klas in te richten, alle voorbereidingen te treffen voor een nieuwe groep of een online cursus te doen. Dit kan dan op de tijd die voor de desbetreffende collega het handigst uitkomt.
Ook krijgen de leerkrachten in drukke periodes een ambulante/ vrije dag. Ze zijn deze dag wel op school om allerlei werkzaamheden te doen, maar er staat dan een invaller voor de groep.
3. Begroting
Elk kalenderjaar stelt de directie in samenwerking met het administratiekantoor VGS de begroting op. Er wordt elk jaar voorzichtig begroot. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de gegevens die op dat moment bekend zijn. De begroting wordt ook besproken met de MR en het bestuur.

Alle leerkrachten hebben naast hun "gewone" werk, zoals nakijken, voorbereiden, gesprekken met leerlingen en ouders ook altijd de plicht om deel te nemen aan verschillende commissies. De commissies worden zoveel als mogelijk is, evenredig verdeeld over alle teamleden. Op onze school hebben we o.a. de volgende commissies:
1. Actiedag: deze commissie bereidt 1x in de 2 jaar de hele actiedag voor inclusief overleg met de Ouderraad.
2. Vieringcommissie: voor een aantal vakanties worden in de gymzaal allerlei Christelijke liederen gezongen met alle leerlingen. Dit is voor veel leerlingen een hoogtepunt van het jaar. De commissie zorgt voor de liederen, een liederenblad en verzorgt de vieringen in het presenteren en begeleiden.
3. Kanjercommissie: deze commissie kijkt naar wat er goed gaat, wat evt. beter kan en houdt de ontwikkelingen bij op dit gebied. Ook nodigen zij een spreker uit voor de ouderavond. Op dit moment zijn ze bezig om het pestprotocol te herzien.
4. Feestcommissie: deze commissie regelt de activiteiten voor bijv. een jubileum op onze school, maar ook de jaarlijkse barbecue met het team, iets lekker voor na de Kerstviering, afscheid van een collega, enz.
5. Gymcommissie: deze commissie bereidt de gymlessen voor en zet de materialen samen met andere collega's iedere week klaar.
6. Halcommissie: deze commissie zorgt voor een mooi aangeklede hal. Vaak passen zij de hal aan bij het thema wat op dat moment actueel is binnen de school. Op dit moment hebben zij in de hal een prachtige Kerstvoorstelling gemaakt.
7. Hoogbegaafheidscommissie: zij hebben regelmatig overleg over het te voeren beleid. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Waaraan kunnen /willen wij deelnemen of het initiatief nemen? Hoe loopt de Ontdekkersclub, hoe gaat het met Levelwerk en met de plusklas, enz.
8. Onderwijscommissie: deze commissie buigt zich over de ontwikkelingen in het onderwijs. Wij zijn een school die niet voorop loopt, maar we houden wel alle ontwikkelingen goed in de gaten. Wij zijn bijv. een school die nog geen gebruik maakt van tablets, maar op dit moment is de onderwijscommissie zich aan het oriënteren op de voor- en nadelen hiervan.
9. Rapportcommissie: deze commissie heeft het huidige rapport opgesteld en kijkt steeds naar verbeterpunten om aan te passen.