Medezeggenschapsraad

In de MR is de medezeggenschap geregeld voor ouders en personeel. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleid en ontwikkelingen op school die van belang zijn voor leerlingen, ouders en personeel. Dat gaat bijvoorbeeld over het schoolplan (strategisch beleid), de meerjarenbegroting, het vakantierooster, de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben voor de MR, kunnen één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar MR@dehoeksteencbs.nl 

Oudergeleding

Wim van Berchum
Henry Evertse
Nelleke van Giessen
Willemijn van der Ven, voorzitter

Personeelsgeleding

Rianne van Arkel, secretaris
Janneke Duister
Jenny Kleinloog
Ans Schouten