Medezeggenschap
 
Iedere school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol.  Als MR vergaderen we ongeveer zes keer per jaar en één keer samen met het bestuur. Tijdens de MR-vergaderingen bespreken we onder andere:
· De hoogte en besteding van vrijwillige ouderbijdrage
· De begroting
· Schoolvakanties
· Het schoolplan
· De schoolgids
· Taken van de leerkrachten
· Vragen of opmerkingen van ouders die via de MR-leden ingebracht worden

De jaarplanning van dit jaar kunt u hier (wordt de volgende vergadering in november vastgesteld) downloaden. 

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de beleidsterreinen binnen de school. Er worden belangrijke beslissingen genomen, beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, de aanstelling van leerkrachten en directieleden, de tussenschoolse opvang. De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Indien u als ouder vragen, opmerkingen of een agendapunt voor de vergadering heeft kunt u één van de MR-leden aanspreken of u kunt een mail sturen naar: MR@dehoeksteencbs.nl


Leden van de MR:
Rianne van Arkel (leerkracht) 
Wim van Berchum (ouder)
Janneke Duister (Leerkracht)
Nelleke van Giessen (ouder)
Jenny Kleinloog (leerkracht)
Ans Schouten (Leerkracht)
Willemijn van der Ven (ouder)
Henry Evertse (Ouder)