Identiteit

CBS De Hoeksteen is een School met de Bijbel. Als School met de Bijbel zijn we een echte dorpsschool, wat betekent: toegankelijk voor iedereen. Van ouders die hun kind(eren) op onze school aanmelden, vragen we om de grondslag van de school te onderschrijven. Van alle ouders verwachten we dat ze zich houden aan de afspraken en regels die bij de identiteit van de school horen.

De grondslag van onze school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Bijbel is de bron en het fundament van ons onderwijs. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

Wij rusten onze leerlingen toe vanuit de Bijbelse normen en waarden. Ook willen wij een veilige omgeving creëren voor de kinderen. Vanuit onze Bijbelse visie willen we de kinderen leren de Bijbel concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding.

Wij streven een tweeledig doel na:
1) De kinderen wijzen op Jezus Christus
2) De kinderen de weg wijzen in de maatschappij

Gezin, kerk en school dragen ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar liggen duidelijk in elkaars verlengde. Als school dragen we bij aan de opvoeding van de kinderen, maar de ouders blijven de eerstverantwoordelijken. Gezamenlijk hebben we de opdracht om de kinderen dienstbaar te doen zijn aan God en de naaste. We dienen elkaar daarin te ondersteunen en te versterken. Als school onderhouden we contact met de plaatselijke kerkelijke gemeenten om te overleggen op welke manier wederzijdse betrokkenheid gestalte kan krijgen.

Identiteit in de praktijk
Iedere schooldag beginnen we met een dagopening. Deze dagopening bevat het aanleren van een psalm, een Bijbelverhaal en/of een verwerking. Soms wordt er ook een verhaal uit de kerk- of zendingsgeschiedenis verteld.  Ook worden psalmen, gezangen of geestelijke liederen gezongen. Ieder dagdeel wordt begonnen en afgesloten met gebed. De kinderen uit groep 3 tot en met 8 leren elke week een psalm. Op onze school gebruiken we de psalmberijming van 1773.

Van de leerlingen verwachten we dat ze op een nette manier zijn gekleed. Op school gebruiken we respectvolle taal naar volwassenen en kinderen. We willen op school op een verantwoorde manier omgaan met boeken, internet, video en muziek. We letten niet alleen op de kwaliteitsaspecten, maar zeker ook op de identiteitsaspecten. Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zien we als identificatiepersonen voor de leerlingen. Zij hebben de Bijbelse roeping het goede voorbeeld te geven.